Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej (beta)

 • Polski
 • English

Statut PTSM

STATUT

Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
 2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

§2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
 3. Zarządzie  – należy przez to rozumieć Zarząd Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
 4. Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
 5. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej

§3

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Słupcy, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Uchwały o przystąpieniu stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpienia z nich, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie opiera swą działalność  na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§7

Celami  Stowarzyszenia, są:

1)      Rozwijanie, propagowanie i tworzenie inicjatyw, programów, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie symulacji medycznej,

2)      Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności i nowoczesnych standardów nauczania przy pomocy symulacji medycznej,

3)      Wspieranie i tworzenie działań zmierzających w kierunku realizacji programów promujących ratowanie życia, ochronę zdrowia i edukację medyczną,

4)      Integracja środowiska medycznego oraz instytucji związanych z nauczaniem.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1)      Współpracę z władzami państwowymi, instytucjami i osobami w zakresie funkcjonowania symulacji medycznej,

2)      Doradztwo, konsultację oraz wydawanie opinii z zakresu symulacji medycznej oraz bezpieczeństwa mającego na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego,

3)      Pomoc organizacyjno-ekonomiczną w szkoleniu członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

4)      Inicjowanie działań dla stworzenia dogodnych warunków rozwoju symulacji medycznej oraz innych instytucji zajmujących się symulacją medyczną,

5)      Sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykorzystaniem symulacji medycznej jako narzędzia wykorzystywanego w edukacji

6)      Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, dyskusji, wystaw, pokazów i odczytów z zakresu symulacji medycznej,

7)      Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy,

8)      Działania na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży,

9)      Działania na rzecz kultury i oświaty,

10)   Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia,

11)   Działanie na rzecz rozwoju symulacji medycznej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

 

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrana Członków podjętej na wniosek Zarządu.
 6. W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i wspierający mogą zostać przyjęci uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

§12

 1. Członek zwyczajny ma następujące prawa :

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,

2)      prawo uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze stowarzyszenia,

3)      prawo zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreślenie go z listy członków.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)      aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia,

2)      przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał,

3)      regularnego opłacania składek i świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

§13

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w §12 ust. 1 pkt 2 i 3.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w pracach władz stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, na podstawie uchwały Zarządu,

4)      wykluczenie ze stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w  przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów oraz w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o ukaraniu dodatkową karą w postaci pozbawienia praw publicznych,

5)      pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia podając przyczynę i pouczając o prawie odwołania się do sądu lub do Walnego Zebrania Członków  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej liczy kandydatów w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólniej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony członkami wybranymi spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 2. Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje uchwałą organu, którego skład ilościowy uległ zmniejszeniu.
 3. Liczba członków władz stowarzyszenia wstępujących w miejsce poprzedników na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. W walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)      Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2)      Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,

2)      w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze, raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania, prezes stowarzyszenia lub sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych

7.  W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane wciągu 30 dni od dnia przedstawienia Zarządowi  odpowiedniego wniosku.
8. Szczegółowe kompetencje Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określa regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)      określenie głównych kierunków działania stowarzyszenia,

2)      uchwalenie statutu i jego zmian,

3)      zatwierdzenie regulaminów władz stowarzyszenia,

4)      uchwalenie budżetu,

5)      wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia,

6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,

7)      ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

8)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego  władze,

9)      rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

10)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§21

 1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. W posiedzeniach zarządu z głosem doradczym uczestniczą przewodniczący komisji rewizyjnej i zastępca przewodniczącego.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      określanie szczegółowych kierunków działania,

3)      uchwalanie budżetu i preliminarzy,

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,

5)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku stowarzyszenia,

7)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

9)      prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

10)   wnioskowane o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

11)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§26

W przypadkach określonych w §24 pkt 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbywać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 

 

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

 

§27

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia,

3)      dotacje,

4)      środki pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy,

5)      darowizny, zapisy i spadki,

6)      wpływy z ofiarności publicznej.

2.  Środki pieniężne niezależne od źródeł pochodzenia przechowywane są wyłącznie na koncie   stowarzyszenia.

3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do pierwszego kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29

 1. Dla ważności  oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków  majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa, bądź upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków  wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Sprawy określone w ust. 1 mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.
 3. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 załącza się projekty stosowanych uchwał.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

§31

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego  założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§32

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§33

Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 20.05.2014 r.  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pobierz jako PDF

Ostatnie wpisy

Newsletter